Preskočiť na obsah

Advent v roku 2023, prvá Adventná nedeľa 2023, Adventný týždeň

Advent 2023, prvá adventná nedeľa 2023 a adventný týždeň 2023 je obdobím ticha, očakávania a prípravy, ktoré predchádza jedným z najväčších sviatkov kresťanského roka – Narodením Pána, Vianocami. Táto doba nie je len pripomenutím historického príchodu Ježiša Krista do sveta, ale aj symbolickým čakaním na jeho druhý príchod. Pre kresťanov po celom svete je Advent 2023 obdobím duchovnej obnovy a hlbokého zamyslenia nad vlastným životom.

REKLAMA

Význam Adventu v kresťanskej tradícii

Advent má korene v ranokresťanskej tradícii, kde už v 4. storočí bolo zaznamenané obdobie pôstu a modlitieb pripravujúcich veriacich na slávenie Vianoc. Názov „Advent“ pochádza z latinského slova „adventus“, čo znamená „príchod“ a odkazuje na dvojaký príchod Krista – jeho narodenie a očakávaný druhý príchod v sláve. V súčasnosti sa Advent obvykle začína štvrtou nedeľou pred Vianocami a končí na Štedrý deň, slúžiac ako duchovná príprava na sviatok Narodenia Pána.

Najlepšie kuchynské pomôcky

REKLAMA

Úloha Adventu v predvianočnom období

V konzumných spoločnostiach dnešnej doby, kde sa Vianoce často redukujú na zvyšovanie predajov a nákupnú horúčku, Advent pripomína dôležitosť spomalenia a koncentrácie na to, čo je skutočne dôležité. Toto obdobie nám poskytuje príležitosť na to, aby sme sa zastavili a zamysleli nad hlbším významom sviatkov, ktoré sú pred nami. Advent je tiež časom, keď sa rodiny združujú, vytvárajú adventné vence a postupne každú nedeľu zapaľujú sviece, ktoré symbolizujú očakávanie a postupné približovanie sa k slávnosti narodenia Ježiša. Je to obdobie plné tradícií, ako je spoločné pečenie vianočných koláčikov, charitatívna činnosť a posilňovanie vianočného ducha.

Obľúbené vianočné recepty

Prvá adventná nedeľa 2023

Dátum prvej adventnej nedele v roku 2023

V roku 2023 pripadá prvá adventná nedeľa na 3. decembra 2023. Tento deň značí začiatok Adventu, liturgického obdobia v kresťanskej cirkvi, ktoré slúži ako príprava na oslavu Vianoc, teda pripomienku narodenia Ježiša Krista.

Symbolika prvej adventnej nedele

Prvá adventná nedeľa 2023 otvára obdobie očakávania a je obklopená bohatou symbolikou. V kresťanskej tradícii je toto obdobie spojené s očakávaním a prípravou na príchod Mesiáša. V mnohých kresťanských denomináciách sa na tento deň začína čítať nový liturgický cyklus a veriaci sa pozývajú k obnove viery a duchovnému očisteniu.

Symboliku prvej adventnej nedele možno nájsť aj v zapálení prvej sviece na adventnom venci. Táto svieca, často nazývaná sviecou nádeje alebo proroctva, pripomína starozákonné proroctvá o príchode Mesiáša a očakávanie plnenia Božích sľubov.

Tradície spojené s prvou adventnou nedeľou

Tradične sa na prvú adventnú nedeľu rodiny a náboženské spoločenstvá schádzajú, aby spoločne vytvorili adventný veniec, ktorý je vyrobený z vždyzelených rastlín symbolizujúcich večný život. Na venci sa nachádzajú štyri sviece, ktoré sa postupne zapália každú nedeľu v Advente. Zapálenie každej sviece je sprevádzané modlitbami, spevom a čítaním biblických textov.

Okrem vytvárania adventného venca je prvá adventná nedeľa časom, kedy mnohé rodiny začínajú vyzdobovať svoje domovy vianočnou tematikou, pripravujú sa na blížiace sviatky a zapájajú sa do rôznych formách charitatívnej činnosti. Je to tiež vhodný čas na to, aby sme seba a svoje domovy očistili, čo symbolizuje prípravu na príchod Pána, nielen do sveta, ale aj do našich sŕdc.

Prvá adventná nedeľa je tak začiatkom duchovnej cesty, ktorá nás vedie k hlbšiemu pochopeniu významu Vianoc a posilňuje náš vzťah s duchovným rozmerom tohto sviatku. V tomto zápase a ponáhľaní moderného života nám ponúka možnosť spomaliť a vrátiť sa k podstate toho, čo v skutočnosti oslavujeme.

Inšpirácia na Mikuláša

Adventné kalendáre s únikovou hrou - kúpite na Martinus.sk

Adventné kalendáre s únikovou hrou kombinujú tradičný koncept adventného kalendára so vzrušujúcim zážitkom únikovej hry. Tento nový trend prináša zábavný a interaktívny spôsob, ako spočítať dni do Vianoc.... Zobraziť viac

REKLAMA

Druhá adventná nedeľa 2023

Dátum a význam

Druhá adventná nedeľa 2023, ktorá v roku 2023 pripadá na 10. decembra 2023, nadväzuje na tému očakávania z prvej nedele a pridáva k nej aspekt pokoja a prípravy. V tomto čase sa kresťanská komunita zamýšľa nad blížiacim sa príchodom Mesiáša, a je to obdobie, keď sa veriaci snažia nájsť vnútorný pokoj a harmóniu vo svojom živote.

Tradície a zvyky

V mnohých komunitách sa na druhú adventnú nedeľu zapáli druhá svieca na adventnom venci, ktorá je často symbolom pokoja a označuje nás ako svetlo pokoja v temnotách sveta. V niektorých tradíciách sa táto svieca tiež nazýva „Betlehémska svieca“ na pamiatku Márie a Jozefa cesty do Betlehema.

Zvyky sa môžu líšiť podľa kultúrneho a náboženského prostredia, ale bežným prvkom je zhromažďovanie sa na spoločné modlitby, spev adventných piesní a rozjímanie nad pokojom, ktorý prichádza s blížiacim sa narodením Ježiša. Druhá adventná nedeľa je tiež časom, keď sa ľudia zameriavajú na medziľudské vzťahy a usilujú o zmierenie a pokoj v rodinách a spoločenstvách.

Príprava na Vianoce počas druhej adventnej nedele

V období druhej adventnej nedele sa pozornosť zameriava aj na materiálnu prípravu na Vianoce. Je to vhodná doba na to, aby sa domácnosti pustili do pečenia vianočných koláčov a prípravy vianočných ozdôb. Ľudia začínajú premýšľať nad darčekmi pre svojich blízkych a zapájajú sa do charitatívnych aktivít, aby pomohli tým, ktorí sú v núdzi.

Okrem fyzickej prípravy je druhá adventná nedeľa 2023 tiež o duchovnej príprave. Veriaci sú vyzývaní, aby posilnili svoju vieru a zamysleli sa nad skutkami milosrdenstva a láskavosti, ktoré môžu vykonať pre iných. Tento čas ponúka priestor na zamyslenie sa nad tým, ako môžu lepšie slúžiť svojej komunite a byť svetlom pre tých, ktorí sú v tme.

Druhá adventná nedeľa 2023 je preto nielen o pokračovaní príprav na oslavu narodenia Ježiša Krista, ale aj o hlbšom osobnom a komunitnom rozvoji. Je to výzva pre každého z nás, aby sme sa zamysleli nad svojím prístupom k životu a nad tým, ako môžeme prispieť k šíreniu pokoja a radosti v tomto zvláštnom čase roku.

REKLAMA

Vianoce prichádzajú!

Ozdobte si svoj domov nádhernými vianočnými prvkami pre sviatočnú sezónu. Držiaky na sviečky, jasličky, girlandy na dvere či stolové dekorácie a samozrejme neodmysliteľný vianočný stromček vytvoria tú pravú sviatočnú náladu. Keď vo vzduchu zavoňajú prvé vianočné koláče, všetko bude už dokonale vyzdobené a pripravené.

Tretia adventná nedeľa 2023

Tretia adventná nedeľa 2023, známa tiež ako Nedela Gaudete, čo v latinčine znamená „tešte sa“, je významným okamihom v adventnom období. V roku 2023 pripadá tretia adventná nedeľa na 17. decembra 2023. V tomto období sa už náznaky radosti a očakávania Ježišovho narodenia stávajú silnejšími a sú citeľné vo vzduchu.

Zvláštnosti a tradície tretieho adventného týždňa

V tomto týždni sa zdôrazňuje radosť z blízkeho príchodu Mesiáša, čo je symbolizované rozsvietením tretieho svetla na adventnom venci, ktoré často býva ružové a odráža túto radostnú tému. Ružová farba je liturgickým symbolom radosti a je to prestávka od pokornejšieho a pokorného fialového zafarbenia ostatných adventných sviec.

Tradične sa tretia adventná nedeľa 2023 považuje za deň, kedy môžu veriaci na chvíľu ustúpiť od prísnej adventnej pokánia a pripomenúť si radostnú očakávanie Kristovho narodenia. V niektorých kultúrach je tento deň spojený s konkrétnymi zvykmi, ako je napríklad požehnanie detí, rozdávanie špeciálnych sladkostí alebo malých darčekov, čo dodáva tomuto obdobiu rodinný a komunitný rozmer.

Tretia adventná svieca a jej symbolika

Tretia svieca na adventnom venci, často nazývaná „svieca radosť“, má za úlohu pripomenúť nám radostnú novinu, ktorá sa blíži. Táto svieca slúži ako pripomienka, že advent je nielen o pokání a príprave, ale aj o radostnom očakávaní príchodu Ježiša.

Zapálením tretej sviece sa zdôrazňuje, že Vianoce nie sú už len vzdialeným sviatkom, ale blízkym momentom stretnutia, oslavy a radosti. Tento deň tiež nahráva príprave srdca na príchod Krista, nie len v historickom zmysle Jeho narodenia v Betleheme, ale aj v osobnom zmysle Jeho prítomnosti v životoch veriacich.

V tomto týždni sa môže tiež začať intenzívnejšie prípravy na Vianoce, vrátane dokončenia vianočného dekorovania, plánovania vianočných stretnutí a uvažovania o tom, ako sa môžeme viac otvoriť radosti a nádeji, ktorú Vianoce prinášajú. Tretia adventná nedeľa je teda dôležitým mezníkom v adventnom období, ktorý nám pripomína, aby sme vo svojich srdciach našli miesto pre radosť a pozitívne očakávania nadchádzajúcich sviatkov.

REKLAMA

Štvrtá adventná nedeľa 2023

Dátum a význam poslednej adventnej nedele

Štvrtá adventná nedeľa 2023, ktorá predchádza slávnostnému dňu Narodenia Pána, sa v roku 2023 koná 24. decembra 2023. Táto nedeľa predstavuje vrchol adventného obdobia, kedy sa naplnenie očakávaní blíži a predstavuje dobu zamyslenia nad hlbokým významom Vianoc. Posledná adventná nedeľa 2023 je duchovnou prípravou na vrcholný moment – oslavu Ježišovho narodenia.

Záverečné prípravy na Vianoce

V tomto týždni vrcholia prípravy na Vianoce. Rodiny dokončujú zdobenie vianočných stromčekov, zavŕšajú pečenie vianočných sladkostí a venujú sa posledným nákupom darčekov. Je to čas, kedy sa komunity stretávajú na rôznych predvianočných podujatiach, spievaní kolied a živých betlehemoch. Kresťanské rodiny a cirkvi sa zamýšľajú nad posolstvom pokoja a lásky, ktoré priniesol do sveta Ježišov príchod.

Štvrtá adventná svieca a jej posolstvo

Štvrtá svieca na adventnom venci, často nazývaná „svieca pokoja“, je symbolom pokoja a dokončenia adventnej cesty. Jej zapálenie je výzvou veriacim, aby našli pokoj v srdci uprostred často hektických príprav a komerčného ruchu, ktorý Vianoce môže sprevádzať. Táto svieca nás vyzýva, aby sme našli ticho a pokojný priestor na rozjímanie a ocenenie hlbokej duchovnej podstaty prichádzajúcich sviatkov.

Zapálenie poslednej sviece je tiež pripomienkou, že aj keď sa advent blíži ku koncu, pravé posolstvo a význam Vianoc je stále aktuálny. Je to posolstvo nádeje, obnovy a novej šance, ktorú nám každoročne príbeh narodenia Ježiša Krista ponúka.

Štvrtá adventná nedeľa 2023 tak stojí ako dôležitý mezník, pripomínajúci nám, že hoci sú prípravy na Vianoce dôležité, je ešte dôležitejšie pripraviť naše srdcia a duchy na prijatie hlbokého pokoja a radosti, ktoré Vianoce sľubujú. Na tejto nedeli sa veriaci po celom svete pripájajú k storočiami starému očakávaniu a s radostným srdcom vstupujú do svetla Vianočného rána.

V rýchlosti dnešného sveta, kde sa zdá, že neustále niekam ponáhľame a sotva nájdeme chvíľu na zastavenie, si Advent pripomína svoje nezastupiteľné miesto. V dobe, ktorá často podceňuje ticho a očakávanie, Advent stojí ako kľúčový čas zamyslenia a očakávania, ktorý prichádza s ponukou spomaliť a reflektovať. V kontexte moderného sveta Advent vyzýva k hlbšiemu pochopeniu toho, čo je v živote naozaj dôležité, nabádajúc k hodnotám ako sú rodina, spoločenstvo, a duchovný pokoj.

Osobný význam a rodinné tradície

Pre mnohých je Advent spojený s teplom domova, rodinnými tradíciami a nostalgiou. Je to čas, kedy si rodiny prenášajú svoje obľúbené zvyky z generácie na generáciu, od pečenia vianočných cukroviniek po spoločné zdobenie vencov a stromčekov. Tieto tradície sú dôležité nielen pre udržanie kultúrneho dedičstva, ale aj pre vytváranie osobných spomienok a posilnenie rodinných väzieb. Osobný význam Adventu sa odzrkadľuje v tichých momentoch, ktoré strávime s blízkymi, v rozjímaní a vo vnútornej príprave na radostné a pokojné sviatky.

Pozvanie k zamysleniu sa nad pravým duchom Vianočného obdobia

Advent nás pozýva zamyslieť sa nad pravým duchom Vianočného obdobia, ktorý presahuje materiálnu stránku sviatkov. Je výzvou hľadať hlbší význam a hodnoty ako je láska, podelenie sa, a súcit, ktoré by mali byť v centre Vianočných sviatkov. Ako každoročne rozžiari svetlo na adventných vencoch, malo by to pre nás byť pripomenutím, aby sme rozsvietili aj svetlo v našich srdciach a otvorili dvere tým, ktorí sú v núdzi.

V tomto záverečnom období Adventu sa môžeme spoločne tešiť na blížiace sa Vianoce a zároveň si uvedomovať, že duchovná a rodinná aspekty sviatkov sú dôležitejšie než kedykoľvek predtým. Advent je teda nielen časom prípravy na Vianoce, ale aj pozvaním k objaveniu a prehĺbeniu našich najvnútornejších túžob po pokoji, radosti a láskavom spoločenstve.

Tento čas nám dáva príležitosť opätovne objaviť radosť z jednoduchosti, krásu v obyčajných momentoch a hodnotu byť spolu. Nech je teda Adventná púť pre každého z nás cestou k obohateniu nášho vnútorného života a k posilneniu puto, ktoré nás spája nielen so svetom okolo nás, ale aj so samotnou esenciou Vianočného posolstva.

Vianočné trhy 2023

Čarovné Vianoce môžete zažiť aj na vianočných trhoch. Najkrajšie vianočné trhy na Slovensku a v okolí sa konajú v Bratislave, Prahe a Viedni.

Každé z týchto miest ponúka niečo jedinečné pre vianočný zážitok. Či už ide o tradičné slovenské remeslá v Bratislave, historickú atmosféru Prahy, alebo elegantnú a rozsiahlu ponuku Viedne, vianočné trhy v týchto troch hlavných mestách strednej Európy sú ideálnym miestom na vychutnanie si sviatočnej atmosféry, nakúpenie darčekov a ochutnávanie lokálnych špecialít. Pre návštevníkov, ktorí hľadajú kombináciu kultúry, histórie a tradičnej vianočnej atmosféry, sú tieto trhy dokonalým výberom.

Vianočné trhy Viedeň 2023, najkrajšie vianočné trhy v Rakúsku

Vianočné trhy Praha 2023, kedy začínajú vianočné trhy v Prahe 2023

Vianočné trhy bratislava 2023, Staromestské vianočné trhy budú pokračovať aj po Vianociach

REKLAMA

Kedy začína Advent v roku 2023?

Advent začína prvou adventnou nedeľou, ktorá pripadá na 3. decembra 2023.

Koľko týždňov trvá Advent?

Advent trvá štyri týždne, a končí na Štedrý deň, ktorý je 24. decembra.

Prečo je Advent dôležitý v kresťanstve?

Advent je obdobím očakávania a prípravy na oslavu narodenia Ježiša Krista vianočným sviatkom a zároveň predstavuje začiatok liturgického roka v kresťanstve.

Ako sa oslavuje Advent?

Advent sa tradične oslavuje modlitbami, postom a dobrými skutkami. Mnohí ľudia tiež pripravujú adventné vence s štyrmi sviecami, z ktorých každú nedeľu zapália jednu, symbolizujúc príchod svetla do tmy.

Existujú špeciálne tradície alebo zvyky, ktoré sú spojené s Adventom?

Áno, napríklad v mnohých kultúrach sú populárne adventné kalendáre, kde sa každý deň otvára jedno okienko s čokoládou alebo iným malým darčekom. Ďalej je to spomínané svietenie adventných sviečok a v niektorých regiónoch špeciálne adventné piesne a koledy.

Môžu ľudia nekresťanského presvedčenia tiež oslavovať Advent?

Advent je kresťanská tradícia, ale každý si môže zapožičať prvky tejto tradície, ktoré rezonujú s jeho alebo jej hodnotami a presvedčením, ako sú zamyslenie sa, rodinné stretnutia alebo duchovná obnova.

Čo robiť, ak som počas Adventu veľmi zaneprázdnený?

Advent je práve o spomalení a nájdení času pre seba a svojich blízkych. I keď ste zaneprázdnení, môžete si určiť krátke denné momenty na čítanie, modlitbu alebo len tiché sedenie pri sviečke, aby ste uctili ducha sezóny.

REKLAMA
Ďalšie inšpirácie

8 názorov na “Advent v roku 2023, prvá Adventná nedeľa 2023, Adventný týždeň”

 1. Pingback: Joulutorttu, recept na fínske vianočné koláčiky 2023 | Svetové recepty

 2. Pingback: Vianočné trhy Praha 2023, kedy začínajú vianočné trhy v Prahe 2023 | Svetové recepty

 3. Avatar of Daniel

  Tento rok som sa rozhodol adventnú dobu stráviť trochu inak. Budem sa viac venovať meditácii a osobnému rastu. Je to skvelý čas na zamyslenie sa a načerpanie novej energie pred novým rokom.

 4. Avatar of Jana

  Advent je pre mňa vždy časom pokoja a radosti. Tento rok sme sa rozhodli vyzdobiť dom ešte skôr a naozaj si užívame túto atmosféru. Chystáme sa aj na Vianočné trhy do Bratislavy, Prahy a Viedne.

 5. Avatar of Michal

  Každý rok sa snažím byť počas adventu viac sústredený na rodinu a priateľov. Advent mi vždy pripomína, ako dôležité je spomaliť a vychutnať si tieto malé chvíle.

 6. Avatar of Lucia

  Advent je úplne magický! Milujem chladné večery strávené s rodinou, keď si zapálime prvé sviečky na adventnom venci. Tento rok určite skúsime aj nový recept z tejto webstránky na linecké koláčiky s maslom.

 7. Pingback: Dokedy musím objednať darčeky, aby prišli do Vianoc 2023 | Svetové recepty

 8. Pingback: Ako zavesiť vianočný veniec na dvere 2023 | Svetové recepty

Napíšte komentár k článku

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *